Brief over Boete 'wegens het onjuist aanbieden van afval'

Beschrijving

 De gemeente stuurt deze brief naar inwoners die een boete krijgen 'wegens het onjuist aanbieden van afval'.

Fijn dat je ons laat weten wat je vindt van onze brief! 


Aanvullende informatie

Je moet een account hebben om te reageren. Je kunt de teksten het beste bekijken op een laptop of computer.

Je bekijkt nu

bijgewerkt op 10 nov 2023
Inhoudsopgave
Tekst

ONDERWERP

Beschikking bestuurlijke boete

Geachte mevrouw Stoffer,

Op 26 juni 2023 hebben twee van onze buitengewoon opsporingsambtenaren (hierna: boa’s) van de gemeente Enschede uw afval naast de afvalcontainers aangetroffen. Dat gebeurde bij de containers aan de Textielstraat in Enschede. Dat is een overtreding van de gemeentelijke regels.

Besluit

Daarom krijgt u een bestuurlijke boete van € 95,-.

Betalen bestuurlijke boete

Voor het betalen van de bestuurlijke boete ontvangt u over zes tot acht weken een factuur van ons. Op de factuur staat omschreven op welke wijze u de betaling kunt voldoen. Vergeet niet bij de betaling het factuurnummer te vermelden.

Wat was de overtreding?

De boa’s op hebben op maandag 26 juni 2023 geconstateerd dat er grof afval en een plastic grijze afvalzak naast de ondergrondse container voor restafval lagen aan de Textielstraat. De boa’s hebben geconstateerd dat op deze locatie één textielcontainer, één papiercontainer, twee containers voor PMD afval en twee glascontainers staan.

De boa’s hebben geconstateerd dat er in de grijze afvalzak meerdere brieven zaten met naam en adresgegevens. Zo vonden zij een brief van de Belastingdienst met daarop de volgende gegevens: “M. Stoffer, Textielstraat 56, 7524 GT Enschede”. Met behulp van administratief onderzoek hebben de boa’s achterhaald dat u, te weten Marieke Stoffer, ingeschreven staat op het adres ‘Textielstraat 56’. De boa’s zijn naar dit adres toegegaan en hebben u niet aan kunnen treffen. Hierop hebben zij een terugbelverzoek achtergelaten.

Op 26 juni 2023 heeft één van de boa’s hierop telefonisch contact met u gehad. U heeft tijdens dit gesprek gezegd dat u inderdaad de afvalzak naast de containers heeft neergezet. U gaf aan dat u geen auto heeft om het afval weg te brengen naar een milieupunt.

Hierop hebben de boa’s u een bestuurlijke boete aangezegd wegens het onjuist aanbieden van afval. Zij vroegen u nog om een aanvullende verklaring. Hierop zei u: “Geen verklaring”.

Er zijn gemeentelijke regels over leefbaarheid

Hieronder kunt u lezen met welke regels uw overtreding te maken heeft. In de Verordening kwaliteit leefomgeving gemeente Enschede (hierna: Vkl) staan de gemeentelijke regels die gaan over de leefbaarheid van de stad.

Doordat u uw afval naast de afvalcontainer heeft neergelegd, heeft u artikel 10.18, eerste lid, onder b van de Vkl overtreden. In dit artikel van de Vkl staat dat het verboden is om huishoudelijk afval naast de afvalcontainer te zetten.

De hoogte van de boete is vastgesteld in bijlage 14.2 van de Vkl. Dit is een vastgesteld bedrag. Er is geen reden om de hoogte van de boete aan te passen.

De gemeente mag u een boete opleggen

Als er een overtreding van de Vkl wordt geconstateerd, mag het college een bestuurlijke boete op leggen. Dat staat in artikel 154b van de Gemeentewet. In artikel 14.2, eerste lid van de Vkl staat dat een overtreding van artikel 10.18 van de Vkl kan worden beboet met een bestuurlijke boete.

Waarom leggen wij u deze boete op?

De bestuurlijke boete is in het leven geroepen om veel voorkomende irritaties en overlast in de openbare ruimte doelmatig aan te pakken. Wij willen de leefbaarheid en veiligheid van onze stad waarborgen en daarvoor is de bestuurlijke boete een passend middel. De bestuurlijke boete is gericht op het voorkomen van nieuwe of herhaalde overtredingen en overlastgevend gedrag.

Volgens vaste rechtspraak mogen wij ervan uitgaan dat de persoon tot wie het afval kan worden herleid, ook de overtreder is. Gelet op de aangetroffen naam en adresgegevens, is het afval tot u te herleiden. Daarnaast gaf u tijdens het gesprek met de boa aan dat u het afval inderdaad op onjuiste heeft aangeboden. Bij het opleggen van deze boete is een belangenafweging gemaakt. Dat betekent dat we uw individuele belang hebben afgewogen tegen het algemeen belang. Hieronder kunt u onze afweging lezen.

Belangenafweging

Wij vinden een schone gemeente erg belangrijk, omdat wij een gezonde leefomgeving voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers nastreven en willen behouden. Dit is het algemeen belang. Daarnaast heeft het verkeerd aanbieden van afval grote gevolgen voor uw eigen omgeving. Denkt u bijvoorbeeld aan gezondheidsproblemen, een verrommeling van het straatbeeld, zwerfafval, aantrekken van ongedierte en stankoverlast.

U bent verantwoordelijk voor uw afval en de aanbieding hiervan. Het afval kan tot u worden herleid, zoals hierboven uitgelegd. Daarnaast heeft u zelf aangegeven dat u uw afval op onjuiste wijze hebt aangeboden. Er zijn volgens ons geen bijzondere omstandigheden en daarmee geen grond om de overtreding te rechtvaardigen. Het feit dat u niet over een auto beschikt, is ook geen omstandigheid waarmee de overtreding wordt gerechtvaardigd. Dit zou namelijk betekenen dat iedere inwoner die niet over een auto beschikt, zijn of haar afval op onjuiste wijze zou mogen aanbieden. Dit zou niet wenselijk zijn volgens ons.

Wij vinden een bestuurlijke boete daarom een geschikte maatregel en vinden deze boete niet onevenredig in uw situatie. In dit geval wegen de algemene belangen zwaarder dan uw individuele belang om het afval naast de containers neer te zetten, zodat u op dat moment van uw afval af bent.

U kunt bezwaar maken binnen zes weken na datum van deze brief

Na deze datum nemen we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling.

De gemeente neemt in beginsel uiterlijk binnen 24 weken na datum van deze brief een beslissing op uw bezwaar. Soms kan dit langer duren. U krijgt dan bericht.

U kunt uw bezwaarschrift op de volgende manieren indienen

Digitaal: www.enschede.nl/bezwaar

E-mail:

postbus20@enschede.nl

Brief per post:

Commissie Bezwaarschriften

Postbus20

7500 AA Enschede

Brief persoonlijk brengen:

Stadskantoor, Hengelosestraat 51

Openingstijden Stadskantoor:

Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 16.30 uur

Donderdagavond: 17.00 - 19.30 uur

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan

1.    uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

2.    het zaaknummer/kenmerk van het besluit;

3.    de datum waarop u de brief schrijft;

4.    waar u het niet mee eens bent;

5.    waarom u het er niet mee eens bent;

6.    uw handtekening.

Vragen?

Als u vragen heeft over deze brief, kunt u mailen naar juristenHBM@enschede.nl.

U mag ook bellen naar 14053 voor een terugbelverzoek.

Wanneer u reageert, wilt u dan ons kenmerknummer vermelden?

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Enschede,

hoofd afdeling Handhaven Bouwen & Milieu

Bijlage:

-      Rapportage

Reacties