Brief over subsidie

Beschrijving

Deze brief is al beoordeeld door inwoners. De brief is hierop aangepast. Heb jij ook gereageerd? Hartelijk dank voor je hulp! Je kunt de verbeteringen bekijken. Reageren op deze brief is nu niet meer mogelijk.


Aanvullende informatie

Je moet een account hebben om te reageren. Je kunt de teksten het beste bekijken op een laptop of computer.

Je bekijkt nu

Bekijk de samenvatting van de wijzigingen
bijgewerkt op 26 sep 2023
Inhoudsopgave
Tekst

Beste bestuursleden,

Op 31 mei 2022 hebben wij uw subsidieaanvraag voor de jaren 2023 en 2024 ontvangen. U heeft subsidie aangevraagd voor de opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld in onze regio. Voor 2023 vraagt u een subsidie van € 2.160.000,- aan. U laat ons later weten welk bedrag u voor 2024 aanvraagt. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Wij hebben besloten u voor 2023 en 2024 subsidie te verlenen

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Subsidieverordening opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare inwoners 2019. De opvang en begeleiding van slachtsoffers van huiselijk geweld passen in deze subsidieverordening.

De subsidie voor 2023 is € 2.160.000,-. Wij hebben dit bedrag zo opgebouwd:

Meldpunt €100.000
Crisisopvang €200.000
Safe Houses €50.000
Begeleid wonen jonge moeders €100.000
Behandeling €75.000
Vrijwilligerscoördinatie €25.000
E-health €10.000
Totaal bovenregionaal €560.000
Intense zorg €500.000
Begeleid wonen €200.000
Noodbed (incl. begeleiding en coördinatie) €300.000
Nazorg €25.000
Aware €125.000
Veerkracht €150.000
Ongedocumenteerden €50.000
Take-a-break €50.000
Totaal regionaal €1.400.000
Begeleiding €200.000
Totaal €2.160.000

Wij vergoeden de aanvullende kosten voor behandeling maximaal 2 jaar

In de tabel hierboven staat € 75.000 voor behandeling. Het gaat hier om kosten voor het leveren van zorg door een orthopedagoog, systeemtherapeut en uitbreiding van het aantal uren psycholoog. U maakt deze kosten door de wachtlijsten voor behandeling door een psychotherapeut. Uw cliënten zouden anders te lang op deze zorg moeten wachten.

Wij snappen deze keuze. Daarom vergoeden wij deze kosten. We verwachten wel dat over 2 jaar deze wachtlijstproblematiek niet meer bestaat. Dan hoeft u dit werk niet langer zelf te doen.

Wij vragen u uiterlijk 1 oktober 2023 aan te geven welk bedrag u voor 2024 nodig heeft

Wij maken daarbij wel een voorbehoud. Wij verlenen de subsidie voor 2024 alleen als de gemeenteraad bij het vaststellen van de begroting voor het jaar 2024 voldoende geld beschikbaar stelt.

Wij maken het bedrag van € 2.160.000,- als voorschot aan u over

Dat doen wij op uw bankrekening met nummer NL54ING123456789. Dat doen we in vier termijnen. Het termijnschema vindt u in de bijlage.

Wij vragen u tussentijds aan ons te rapporteren over de inhoudelijke en financiële voortgang

Wij vragen u dat op deze momenten te doen:

 • Tussenrapportage (over januari tot en met juni 2023; uiterlijk mailen op 15 juli 2023)
 • Eindrapportage (over heel 2023; uiterlijk mailen op 1 februari 2024)

Schrijf in uw rapportages vooral over de verschillen tussen uw activiteitenplan en de uitvoering daarvan. En over verschillen tussen de begroting en de besteding van de subsidie. U kunt uw rapportages mailen naar postbus20@enschede.nl, ter attentie van Klaas de Vries.

De subsidie stellen wij vast nadat u een aanvraag tot vaststelling heeft gedaan

Met deze aanvraag tot vaststelling kunnen wij de subsidie definitief maken. Wij vragen u deze aanvraag uiterlijk 1 juni 2024 bij ons te doen. Wilt u bij deze aanvraag tot vaststelling ook meesturen:

 • een inhoudelijke verantwoording
 • een financiële verantwoording
 • een controleverklaring van uw accountant bij de financiële verantwoording
 • een jaarrekening, waarin de subsidie van de gemeente Enschede apart zichtbaar is
 • een controleverklaring van uw accountant bij de jaarrekening

Let erop dat uw financiële verantwoording voldoet aan de eisen uit het Verantwoordings- en accountantsprotocol.

Als u de genoemde verplichtingen niet nakomt, kan dat gevolgen hebben.

Bijvoorbeeld dat wij:

 • de voorschotten later of niet betalen
 • de subsidie op een lager bedrag vaststellen of
 • de subsidieverlening intrekken of wijzigen en het al uitbetaalde voorschot terugvorderen

Ook kunnen wij beslissen dat u een volgend jaar geen subsidie meer krijgt. U bent trouwens verplicht ons tijdig te informeren over veranderingen. Voorbeelden van veranderingen zijn:

 • u gaat uw activiteiten anders uitvoeren
 • u gaat meer of minder geld uitgeven

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Dat moet binnen zes weken na de datum boven deze brief Informatie daarover vindt u in de bijlage.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met Klaas de Vries, telefoonnummer 0612345678, e-mail k.devries@enschede.nl.

Met vriendelijk groet,

Burgemeester en Wethouders van Enschede, namens dezen,

Jolanda van Buren Afdelingshoofd Subsidies Contracten & Toezicht

Bijlage 1: Termijnschema

19-01-2023 €540.000
20-04-2023 €540.000
13-07-2023 €540.000
19-10-2023 €540.000

BIJLAGE (BEZWAAR)

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na datum van deze brief Na deze datum nemen we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling.

U kunt uw bezwaar schrift op de volgende manieren inleveren

Digitaal: enschede.nl/bezwaar

Wilt u het volgende in uw bezwaarschrift schrijven?

 1. ons zaaknummer/kenmerk;
 2. een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
 3. de reden waarom u het er niet mee eens bent.

E-mail: postbus20@enschede.nl

Wilt u het volgende in uw e-mail schrijven?

 1. uw naam, adres en telefoonnummer;
 2. ons zaaknummer/kenmerk;
 3. een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
 4. de reden waarom u het er niet mee eens bent.

Brief per post: Commissie BezwaarschriftenPostbus207500 AA Enschede

Brief persoonlijk brengen: Stadskantoor, Hengelosestraat 51

Wilt u het volgende in uw brief schrijven?

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 2. ons zaaknummer/kenmerk;
 3. de datum waarop u de brief schrijft;
 4. een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
 5. de reden waarom u het er niet mee eens bent;
 6. uw handtekening.