Brief evenementenvergunning

Beschrijving

Fijn dat je ons laat weten wat je vindt van onze brief! De gemeente stuurt deze brief naar een inwoner die een evenementenvergunning heeft aangevraagd.

Aanvullende informatie

- Je moet een account hebben om te reageren. - Je kunt de teksten het beste bekijken op een laptop of computer.

Je bekijkt nu

Bekijk de samenvatting van de wijzigingen
bijgewerkt op 24 okt 2022
Inhoudsopgave
Tekst

onderwerp: Toestemming organiseren een feestdag

Beste P.Pietersen,

Op 1 december 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen waarin u toestemming vraagt voor het organiseren van een feestdag op 26 januari 2022. In deze brief leest u mijn reactie.

U krijgt toestemming voor het organiseren van een feestdag

De toestemming bestaat uit:

 • Evenementenvergunning;

 • Ontheffing artikel 35 Alcoholwet;

 • Ontheffing Zondagswet ;

 • Het verkeersbesluit;

 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 besluit (RVV).

Hieronder leggen wij u per onderdeel uit wat de toestemming inhoudt. In de bijlage vindt u de bijbehorende wetsartikelen.

U krijgt een evenementenvergunning

Deze vergunning geldt voor het organiseren vaneen feestdag op 26 januari 2022 van 12.00 uur tot 22.00 uur. U start het opbouwen vanaf 10.00 uur tot en met 12.00 uur en het afbreken op de volgende dag vanaf 10.00 uur tot en met 18.00 uur. Deze vergunning wordt verleend op basis van artikel 2.25 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

De kosten voor de vergunning zijn €430,00

U krijgt hiervoor een rekening per post.

De volgende stukken die u heeft ingediend horen bij deze aanvraag:

Naam Ons kenmerk Datum toegevoegd
Veiligheidsplan 12 01-12-2021
Aanvraagformulier 13 01-12-2021
CONSTRUCTIE PODIUM - Logboek_technisch_6x5_Stille_Events_2018 14 01-12-2021
Plattegrond nieuw 15 01-01-2021

U bent als organisator van het evenement verantwoordelijk voor:

 1. de veiligheid van de bezoekers en een goed verloop van het evenement;

 2. het opvolgen van eventuele aanwijzingen van medewerkers van de politie, brandweer en/of gemeente Enschede;

 3. alle schade die ontstaat als gevolg van het evenement aan anderen;

 4. het terrein in schoon en netjes achterlaten na afloop van het evenement;

 5. de kosten van herstel van schade aan openbare eigendommen en de kosten van het opruimen van achtergebleven afval;

 6. het aanwezig zijn van het bouwboek van de aanwezige constructies tijdens het op- en afbouwen;

 7. het bereikbaar zijn van de contactpersonen;

 8. het aanwezig zijn van een kopie van de vergunning bij het evenement.  U moet deze op elk moment kunnen laten zien;

 9. de bereikbaarheid en doorgang diverse voor hulpverleningsdiensten. De doorgang moet een minimale breedte hebben van 3.50 meter en een minimale hoogte van 4.20 meter;

 10. het vrij en bereikbaar houden van brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen. Er moet een ruimte van 1 meter vrij zijn rond de brandkranen;

 11. het opvolgen van alle voorwaarden uit deze vergunning;

 12. het indienen van een melding bij het kadaster via www.kadaster.nl als u gaat graven of grondpennen in de grond plaatst. Hiermee bent u op de hoogte waar eventuele kabels of leidingen liggen en kunt u schade voorkomen.

Ook gelden er specifieke voorschriften voor uw evenement

-      Brandveiligheidsvoorschriften of Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) voorschriften;

-      Geluidsvoorschriften;

-      Bijzondere wetten;

-      Constructieve voorschriften.

U houdt zich aan de voorwaarden uit de ** Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen**

Hierin staan landelijke regels die gelden voor brandveiligheid op evenemententerreinen. Op https://evenementen.vrtwente.nl/themas/brandveiligheid/ en op https://wetten.overheid.nl/BWBR0040068/2018-08-01 vindt u meer informatie over dit thema.

U zorgt voor 10 gecertificeerde beveiligers.

Deze beveiligers moeten zijn gecertificeerd zoals gevraagd word in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR).

U krijgt toestemming om het volgende aan geluid te mogen produceren

Uit de aanvraag blijkt dat er (muziek)geluid wordt voortgebracht op openbaar terrein. Uw evenement wordt aangemerkt als een Categorie 2-evenement.

Bij uw evenement mag het geluid niet harder zijn dan hieronder is aangegeven.

De toegestane geluidsniveaus op grond van het beleid zijn hierna aangegeven:

Meetpunt Tijdstip Niveau dB(A) Niveau dB (C )
LAeq op 20 meter van de bron Van 12:00 uur tot en met 18:00 uur 90 dB(A)* 105 dB(C)

*De toeslag voor hoorbaar muziekgeluid, zoals genoemd in de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, wordt bij evenementen buiten beschouwing gelaten.

1.  Luidsprekers worden zo opgesteld dat het geluid naar het midden van het terrein en schuin naar beneden is gericht;

2.  De door de Politie en/of de gemeente gegeven bevelen om geluidsoverlast te voorkomen dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd;

3.  Het is niet toegestaan om podia e.d. op te bouwen, te ontmantelen of af te voeren tussen 23.00 uur en 07.00 uur. Licht- en geluidsapparatuur mag op deze tijden wel worden afgevoerd.

U krijgt toestemming voor het afsluiten van het Stationsplein

U mag het Stationsplein afsluiten op 26 januari 2020 van 12.00 uur tot 22.00 uur. Hiervoor gelden de volgende voorschriften:

-     U voert de verkeersmaatregel(en) uit volgens het verkeersplan die als bijlage bij de aanvraag van de vergunning zit.

-     Als het nodig is overlegt u op tijd met de busmaatschappij voor eventuele omleidingen voor de busdiensten en wat dit u gaat kosten.

-     Het Stationsplein moet om 22.00 uur weer helemaal toegankelijk zijn.

U ontvangt een ontheffing voor de Alcoholwet

Naam               : Joop Jopenaar

Geboren           : 01-01-1960 te Arnhem

Krijgt een ontheffing voor het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank (artikel 35 Alcoholwet) op 26 januari 2022 tijdens de feestdag.

Voorschriften:

 1. Tijdens het evenement moet de leidinggevende aanwezig zijn en toezicht houden op de verstrekking van zwak alcoholhoudende drank.

 2. Er mag geen sterke drank aanwezig zijn en/of worden verkocht.

 3. U mag alleen zwak alcoholhoudende dranken schenken aan personen van 18 jaar of ouder.

 4. U moet alle dranken schenken in plastic bekers.

 5. Er moet voor het publiek alcoholvrije drank aanwezig zijn.

U krijgt een ontheffing voor de Zondagswet

Dit betekent dat u voor 13.00 uur geluid mag maken.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u een bezwaar indienen bij de bezwarencommissie. Dit kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief. Na deze datum nemen we uw bezwaarschrift in de meeste gevallen niet meer in behandeling. In de bijlage leest u hoe u dit precies kunt doen.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over deze brief

Neem dan gerust contact op met Corne Cornelissen, dat kan via e-mail: postbus20@enschede.nl

Wanneer u reageert, wilt u dan ons kenmerk V-2021-000 vermelden?

Ik wens u veel plezier met de feestavond!

Met vriendelijk groet namens de burgemeester,

De heer ir. R.W. (Roelof) Bleker

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bijlagen:

 • Uitleg (wets)artikelen en mogelijkheid tot bezwaar

 • Standaardadvies Publieke gezondheid voor evenementen

 • Geneeskundige richtlijnen (gratis) drinkwater bij evenementen

 • Geneeskundige richtlijnen alcohol- en drugsgebruik bij evenementen

 • Hygiënerichtlijnen eten en drinkwatervoorziening bij evenementen

In afschrift aan:

 • Politie Eenheid Oost Nederland

 • Brandweer Twente

 • Stadsdeelbeheer Noord

 • ODT

Bijlage

Hieronder leest u de uitleg van een aantal wetsartikelen die gelden voor deze integrale evenementenvergunning

Algemene Plaatselijke Verordening

Voor het organiseren van een evenement kan het zijn dat u toestemming nodig heeft van de burgemeester van de gemeente Enschede. Dit staat beschreven in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Hieronder leest u het artikel.

Artikel 2:25 Vergunning

 1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.
 2. De organisator van een evenement zorgt er voor dat de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en de bescherming van het milieu gewaarborgd zijn.

 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 weigert de burgemeester de vergunning als de organisator van een vechtsportwedstrijd of --gala, welke behoort tot door de burgemeester aan te wijzen categorieën, van slecht levensgedrag is.

 4. De burgemeester kan te allen tijde nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en de bescherming van het milieu.

Alcoholwet

Zwak alcoholhoudende dranken, zoals bier en wijn, mogen normaal alleen in de horeca worden geschonken. De Alcoholwet maakt hierover een uitzondering als het voor een bijzondere gelegenheid, zoals een evenement gaat. Dit betekend dat de burgemeester een ontheffing kan verlenen voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank. Hieronder leest u de wetstekst van artikel 35 van de Alcoholwet.

Artikel 35 Ontheffing

 1. De burgemeester kan ten aanzien van het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank op aanvraag ontheffing verlenen van het in artikel 3 voor de uitoefening van het horecabedrijf gestelde verbod, bij een in de beschikking aangewezen bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen, mits de verstrekking geschiedt onder onmiddellijke leiding van een persoon die: a. de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt; b. niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is. De naam van deze persoon staat op de ontheffing vermeld.

 2. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend; aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

 3. Ten aanzien van een ontheffing is artikel 31, eerste lid, onder a en c, van overeenkomstige toepassing.

 4. De ontheffing, of een afschrift daarvan, is ter plaatse aanwezig.

 5. Een burgemeester kan naar aanleiding van een aanvraag voor ontheffingen als bedoeld in dit artikel, voor jaarlijks terugkerende identieke bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard, besluiten één ontheffing te verlenen, mits de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank telkenmale geschiedt onder onmiddellijke leiding van dezelfde persoon.

6.  Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de aanvraag om een ontheffing als bedoeld in dit artikel.

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na datum van deze brief

Na deze datum nemen we uw bezwaarschrift in de meeste gevallen niet meer in behandeling. De gemeente neemt uiterlijk binnen 24 weken na datum van deze brief een beslissing..

Ook als u bezwaar maakt blijft de inhoud van deze brief gelden.

Zolang er geen andere beslissing is genomen veranderen uw rechten en plichten dus niet. 

U kunt uw bezwaarschrift op de volgende manieren inleveren

Digitaal: www.enschede.nl/bezwaar

Wilt u het volgende in uw bezwaarschrift schrijven?

 1. het zaaknummer/kenmerk;

 2. waar u het niet mee eens bent;

 3. waarom u het er niet mee eens bent.

E-mail: postbus20@enschede.nl

Wilt u het volgende in uw e-mail schrijven?

 1. uw naam, adres en telefoonnummer;

 2. het zaaknummer/kenmerk;

 3. waar u het niet mee eens bent;

 4. waarom u het er niet mee eens bent

Brief per post:

Commissie Bezwaarschriften Postbus20 7500 AA Enschede

Brief persoonlijk brengen:

Stadskantoor, Hengelosestraat 51 Openingstijden Stadskantoor: Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 16.30 uur Donderdagavond: 17.00 - 19.30 uur

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 2. het zaaknummer/kenmerk;

 3. de datum waarop u de brief schrijft;

 4. waar u het niet mee eens bent;

 5. waarom u het er niet mee eens bent;

 6. uw handtekening.